Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu, co wpływa na możliwość powstania pożaru. Najbardziej zagrożone są lasy młode, w których ogień z pokrywy ściółkowej łatwo przeistacza się w trudny do opanowania i ugaszenia pożar wierzchołkowy. Dlatego korzystając z uroków naszych lasów musimy pamiętać o kilku prostych i oczywistych regułach bezpiecznego zachowania:

1. Zabranione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów zabronione jest:
a) używanie ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
b) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
c) pozostawianie roznieconego ognia,
d) korzystanie z otwartego płomienia,
e) wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych,
f) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, a także porzucanie niedopałków papierosów,
g) dopuszczanie się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.
3. Zabronione jest wchodzenie  na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 4 m, a także poruszanie się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi drogami leśnymi

Pamiętajmy, że wzniecić pożar lasu, w którym mogą zginąć ludzie i zwierzęta można bardzo łatwo, a o wiele trudniej go ugasić.W przypadku zauważenia pożaru zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 , POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny).

     

 

Additional information