Dzieje Ustrojowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

I. Dzieje ustrojowe.

Początki zawodowego strażactwa w Gostyniu notuje się od roku 1952, wówczas na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji powołano Powiatową Komendę Straży Pożarnych jako wydział Urzędu Powiatowego przy której istniało pogotowie pożarowe. Pierwszym Powiatowym Komendantem Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu został kpt. poż. Józef Sobierajski . Dyżur bojowy pełnili tylko kierowcy zawodowi natomiast obsadę wozu bojowego stanowili ochotnicy.
W roku 1975 nastąpiła zmiana podziału administracyjnego kraju. Z województwa poznańskiego wyodrębniono województwo leszczyńskie w skład którego weszło m.in. sześć gmin z dawnego powiatu gostyńskiego tj.: Gostyń, Krobia, Poniec, Borek, Piaski, Pępowo oraz jedna gmina z dawnego powiatu krotoszyńskiego tj. Pogorzela. Wymienione gminy utworzyły rejon gostyński, a w Gostyniu utworzono Komendę Rejonową Straży Pożarnych do koordynowania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Komendantem został kpt. poż. Zdzisław Zimny.
W roku 1976 po zakończeniu reorganizacji administracyjnej kraju Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Lesznie kpt. poż. Henryk Pęcak wystąpił  z wnioskiem do wojewody leszczyńskiego w sprawie powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Wojewoda Leszczyński Zarządzeniem Nr 150/76 z dnia 12 października 1976r. powołał z dniem 1 listopada 1976r. Zawodową Straż Pożarną w Gostyniu w sile plutonu pożarniczego. Rejon działania Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu ustalono do 15km od granic miasta Gostynia. Pierwszym Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu został mł. chor poż. Zenon Jagieluk. Do zadań Zawodowej Straży Pożarnej należało w szczególności prowadzenie działań ratowniczych w czasie pożarów, udział w zapobieganiu pożarom, prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Załogę Zawodowej Straży Pożarnej tworzyli poborowi odbywający zastępcza służbę wojskową.
W roku 1991 Sejm uchwalił dwie ustawy: o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej w której zawarto nowe rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej. Komendant Główny PSP z dniem 1 lipca 1992r. wydał rozkaz  w sprawie ustalenia siedziby oraz norm liczebności Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP, w miejsce Zawodowej Straży Pożarnej powstała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP, której dowódcą został kpt. mgr inż. Krzysztof Łoniewski. Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992r. określiło siedzibę i terytorialny zasięg działania Komendy Rejonowej PSP w Gostyniu, która powstała w miejsce dotychczasowej Komendy Rejonowej Straży Pożarnych. Komendantem Rejonowym PSP został bryg. inż. Zdzisław Zimny.
Z dniem 01 stycznia 1999r. w ramach reformy administracyjnej kraju  Komenda Rejonowa PSP została przemianowana na Komendę Powiatową PSP w Gostyniu. W ramach tej reformy zlikwidowano województwo leszczyńskie i Komendę Wojewódzką PSP w Lesznie. Z dniem 01 stycznia 1999r. powiat gostyński powrócił do dużego województwa wielkopolskiego, a Komenda Powiatowa PSP podlega pod Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu. Komenda Powiatowa PSP działa na tym samym terenie obejmującym 7 gmin: Gostyń, Piaski, Borek, Pogorzela, Pępowo, Krobia i Poniec. Od 16 maja 2005 roku funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu pełni bryg. mgr inż. Krzysztof Łoniewski.

II. Charakterystyka systemu kancelaryjnego

Od powstania Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Gostyniu stosowany był system kancelaryjny bezdziennikowy. W systemie tym nie rejestrowało się pojedynczych pism, lecz załatwione sprawy. W połowie lat siedemdziesiątych Ministerstwo Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydało zarządzenie (Nr 36/75 z dnia 12 grudnia 1975r.) w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej. Na jego mocy w latach osiemdziesiątych zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich i Rejonowych Straży Pożarnych.
Na podstawie Zarządzenia Wojewody Leszczyńskiego nr 118/90 z dnia 28.11.1990r. w sprawie nadania statutów dla Komend Rejonowych Straży Pożarnych zaistniały w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Gostyniu następujące stanowiska pracy:

 • ds. organizacyjno – kadrowych,
 • ds. prewencji,
 • ds. operacyjno – szkoleniowych,
 • ds. kwatermistrzowskich,
 • ds. technicznych,
 • ds. finansowych
 • rejonowe stanowisko kierowania,
 • rejonowy punkt konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego

Wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej, jednolite rzeczowe wykazy akt dla jednostek PSP wchodziły w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego PSP. Były i są do tej pory oparte na systemie kwalifikacji dziesiętnym. Z dniem 1 stycznia 1999r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. określające instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074). Obecnie stosowany jest jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik  nr 2 do decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 27.05.2004r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP.
W Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu stosuje się bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, lecz dodatkowo prowadzona jest pomoc ewidencyjna poprzez dziennik korespondencyjny, służący do rejestracji korespondencji wpływającej i wychodzącej oraz pokwitowania odbioru, nie mający jednak wpływu na znak sprawy. Rejestracji spraw dokonuje się w spisach spraw prowadzonych dla każdej teczki aktowej zakładanej zgodnie z wykazem akt.
Od 01 stycznia 2007 r. wprowadzony w życie został nowy regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu. Istniejące do tej pory wydziały tj.: kontrolno – rozpoznawczy, operacyjno – szkoleniowy, organizacyjno – kadrowy, kwatermistrzowski, techniczny i finansowy zastąpione zostały następującymi komórkami:

 • Wdział operacyjny,
 • Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych,
 • Sekcja ds. finansowych,
 • Sekcja ds. kwatermistrzowskich i techniki,
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i organizacji,
 • Jednostka ratowniczo – gaśnicza (bez zmian).

Opracowała:
Jolanta Foltynowicz

Kierownik jednostki
KOMENDANT PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
bryg. mgr inż. Krzysztof Łoniewski

Gostyń, dnia 24 stycznia 2007 r.

 

Additional information