Wymagania przeciwpożarowe  dotyczące składowania płodów rolnych w tym stogowanie zawarte są w § 42 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Ø     Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi
     produktami roślinnymi nie powinna
     przekraczać powierzchni 1000 m2 lub
     kubatury 5000 m3.
Ø     Przy ustawianiu stert, stogów i brogów
    (w tym także obornika) należy zachować
    co najmniej następujące odległości :

1.     od budynków wykonanych z materiałów:
           -  palnych – 30 m
           -  niepalnych i o pokryciu co najmniej
              trudno zapalnym – 20 m

2. od dróg publicznych i torów kolejowych
          – 30 m
3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki
          – 10 m

4. od   urządzeń  i   przewodów  linii
         elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m
5. od lasów i terenów zadrzewionych – 100m
6. między  stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy  pożarowe – 30 m

Ø   Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co
           najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych
Ø Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie


§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest ZABRONIONE !!!

 

Additional information