Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwanie dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika.

 

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumaczenia języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w KP PSP, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu Komendanta za pomocą:

  • e- mail:                               kppspgostyn<<at>>psp.wlkp.pl
  • faks:                                   65 322 42 78
  • drogą pocztową na adres:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu,
                                               ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń

podając datę oraz godzinę wizyty w KP PSP oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.
KP PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy:

  • PJM- polski język migowy
  • SJM- system językowo-migowy
  • SKOGN- sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

 wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). 

Po otrzymaniu zgłoszenia KP PSP zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczona przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożności załatwienia sprawy w terminie wskazanym,
z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w KP PSP,
z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną
i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

 Pobierz wniosek

 

Additional information